työ

Kauhajoen kaupungin työsuojelutiedote 2018

 

 PAREMPI TYÖ

 -Kun henkilöstö voi hyvin sujuu työkin tehokkaasti Kauhajoen kaupungin työsuojeluohjelma

 - muutostuki

- varhaisen tuen juurruttaminen

- työsuojelutietouden lisääminen

 

MUUTOSTUKI:

 Elämme uudistuksien aikaa maakunta- ja SOTE uudistusten osalta työhyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää että työntekijöitä koskevista muutoksista keskusteltaisiin avoimesti ja tiedotettaisiin kattavasti. Työsuojelujaosto pyrkii osaltaan edesauttamaan avoimuutta.

 

VARHAISEN TUEN JUURRUTTAMINEN:

 Tarkoituksena välttää ennenaikaista työkyvyttömyyttä tukemalla työntekijän työkykyä mahdollisuuksien mukaan.

Varhaisen tuen ohjelmassa kaikki osapuolet sitoutuvat tarkoituksenmukaisiin toimiin työntekijä, esimiehet, työsuojelu ja työnantaja sekä työterveyshuolto.

Työsuojelu ja työterveyshuolto jalkautuu työyhteisöihin tutustumaan ja tuomaan tietoutta VARTU -käytännöistä esimiehille ja työntekijöille vuoden 2018 aikana.

 

TYÖSUOJELUTIETOUDEN LISÄÄMINEN:

 Työturvallisuuslaki edellyttää että työntekijä ja työnantaja yhdessä ylläpitävät ja parantavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö toteuttavat tutustumis- ja tiedottamiskäyntejä työpaikoille työsuojelun ennaltaehkäisevässä mielessä. Käyntejä toteutetaan ensisijaisesti esimiesten tai työntekijöiden pyynnöstä. Työntekijän ”velvollisuudet”, vaikka työsuojelulain pääasiallinen tarkoitus on suojella työntekijää, niin työturvallisuuslaki(738/2002) velvoittaa myös työntekijää toimimaan aktiivisesti työsuojeluasioissa. Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on noudatettava työn ja työolosuhteiden edellyttämää, turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajan edustajana toimivalle esimiehelle ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa, -menetelmissä tai –välineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle.

 

Työnantaja eli ylin johto on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen organisaationsa on työsuojelun näkökulmasta kunnossa.

Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja toimivaltuudet täytyy määritellä selkeästi.

Ylin johto myös määrittelee turvallisuusjohtamisen linjat, huolehtii toimintaedellytyksistä ja turvallisuuden hallintajärjestelmistä sekä valvoo työsuojelutoimintaa.

 

Keskijohto laatii työturvallisuusohjeita ja tiedottaa niistä. Hankkii ja valvoo laitteita, organisoi välitöntä työturvallisuusvalvontaa, tukee esimiehiä ja raportoi ylöspäin. Lähiesimiehet vastaavat mm. työympäristön, koneiden, laitteiden ja työmenetelmien valvonnasta sekä työntekijöiden opastuksesta.